لنز...خاکستری...تلخ...دود...هبوط

» دوَران زیر پوست یخ زده ی سیم های برق :: ۱۳٩۳/٢/۱
» ۱۳٩٢/۱٢/۱۸ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۸
» بازخوانی یک حس در یک عصر جمعه :: ۱۳٩٢/۱۱/٧
» در باب برف پاکنی که به دوئل گذشته می رود... :: ۱۳٩٢/۳/۳٠
» چرا از درخت ها چیزی نمی دانیم یا نوشتاری در باب نگهداری از درختان :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۱
» هیچ عنوانی بهتر از "پذیرایی ساده " نیست! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» به شدت با خود و با جهت... :: ۱۳٩۱/٩/۱٠
» من یک کیک می خواهم... :: ۱۳٩۱/٧/٢
» روزهای جنگ برای زندگی؟ :: ۱۳٩۱/۳/٥
» ۱۳٩۱/٢/۱۸ :: ۱۳٩۱/٢/۱۸
» شمایلی از اداهای مدرن... :: ۱۳٩۱/۱/٢٥
» فقط برف بازی... بی شک :: ۱۳٩٠/۱٢/۱
» ضیافت ناهار :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٧
» با این همه نجابت... تو یک حیوانی! با همه حیوان بودنت... نجیبی... شاید! :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» answer me... :: ۱۳٩٠/٩/۳
» یک حبه قند و گاهی طعم خوش یک گیلاس... :: ۱۳٩٠/٧/٢٦
» نشانه ها و فلش هایی برای هیچ... :: ۱۳٩٠/٧/۱۸
» سقوط... :: ۱۳٩٠/٧/۱۳
» وقتی چشمات می زنه بیرون! :: ۱۳٩٠/٦/۳٠
» عروج... :: ۱۳٩٠/٥/۳۱
» چراغ ها که خاموش شد، معجزه شروع می شه! :: ۱۳٩٠/٥/٩
» شوق... :: ۱۳٩٠/٤/٥
» خیار با قاف... :: ۱۳٩٠/۳/٢٢
» biutiful :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
» love colder than death :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» همین یک ساعت پیش :: ۱۳٩٠/٢/٢٤
» Le notti di Cabiria :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» Hiroshima mon amour :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» بی پروا... :: ۱۳٩٠/۱/۱٦
» جدایی... :: ۱۳٩٠/۱/۳
» این همه تهی... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» ۱۳۸٩/۱٢/۱٤ :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» my new photography :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» ulysses gaze :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» پنجره ی اتاق من :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
» شال گردن :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
» INCEPTION :: ۱۳۸٩/۱٠/۸
» یک غم بزرگ از میان لنز :: ۱۳۸٩/٩/٢٦
» پ... :: ۱۳۸٩/٩/٢۳
» بدون مرز :: ۱۳۸٩/٩/٧
» فیلم کوتاه :: ۱۳۸٩/٩/٤
» le mepris :: ۱۳۸٩/۸/٢٤
» my photography :: ۱۳۸٩/۸/۱٦
» سنگ خواهم شد. :: ۱۳۸٩/٦/۱٦
» پرسه در تنهایی :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» کودکی... :: ۱۳۸٩/٦/٤
» la notte :: ۱۳۸٩/٦/۱
» L'avventura_1960 :: ۱۳۸٩/٥/٢٥
» The Virgin Spring :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
» The Condemned of Altonaلتونا :: ۱۳۸٩/٥/۱۸
» من ماههههههههههههههههههههههههههههو می خوام... :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» ۱۳۸٩/٥/۱ :: ۱۳۸٩/٥/۱
» خفه...! :: ۱۳۸٩/۳/٢۳
» و کن تموم شد و باز هم... :: ۱۳۸٩/۳/۳
» معماری و سینما-بخش دوم :: ۱۳۸٩/۱/٢٠
» La pianiste :: ۱۳۸٩/۱/۱۸
» سینما و معماری-بخش اول :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» ۱۳۸۸/۱٢/٩ :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
» پوزخند... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» تو را سایه ای..... :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» امواج کف اتاقم... :: ۱۳۸۸/۱۱/۳٠
» فیلتر...آنارشیسم...معصومیت!!! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٩
» پشت آن کاج بلند... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» شبانه :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» اپیدمی :: ۱۳۸۸/٩/٢٦
» پنجره ها...برج ها...دروغ ها... :: ۱۳۸۸/٩/٦
» این همه باران :: ۱۳۸۸/٩/٢
» درست همان جا... :: ۱۳۸۸/۸/۱٧
» down by law :: ۱۳۸۸/۸/۱۱
» چهار رج :: ۱۳۸۸/۸/٧
» نوستالژیا :: ۱۳۸۸/۸/۱
» خط خطی :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» معذرت می خوام اما خفه شو. :: ۱۳۸۸/٧/۳٠
» ۱۳۸۸/٧/٢٥ :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» باد چشمانم را برد! :: ۱۳۸۸/٧/٥
» فلاش بک :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» ۱۳۸۸/٦/٢٧ :: ۱۳۸۸/٦/٢٧
» last tango in my bed! :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» این همه کویر...هیچ دخیلی برای رهایی نمی خواهم! :: ۱۳۸۸/٦/٢٥
» یک پرتغال کوکی میل دارید؟ :: ۱۳۸۸/٦/٢٤
» لبخند مهربانت را حجمی از خاکستری میدرد و تو تصویر میشوی.... :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» the child :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» سرکش...بی پروا :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» بام هایی بی سقف :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» do u talk to me? :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
» زمانی برای مستی اسب ها :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» بکت :: ۱۳۸۸/٦/۱٤
» درباره ی الی... :: ۱۳۸۸/٦/۱٢
 افزايش آمار بازديد