اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
مهر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
6 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
13 پست
نقد
31 پست
فیلم-
2 پست
فیلم
42 پست
godard
1 پست
گذشته
1 پست
rosseta
1 پست
dardene
1 پست
عکس
18 پست
عکاسی
26 پست
the_tree_of_life
1 پست
terrence_malick'
1 پست
the_ascent_1977
1 پست
larisa_shepitko
1 پست
biutiful
1 پست
inarritu
1 پست
فیلم1969
1 پست
فلینی
1 پست
الن_رنه
1 پست
angelopolous
1 پست
ulysses_gaze
1 پست
برف
1 پست
inception
1 پست
محرم_89
1 پست
پ
1 پست
مقاله
3 پست
گدار
1 پست
le_mepris
1 پست
شب
1 پست
la_notte
1 پست
ماجرا
1 پست
الی
1 پست
برگمان
1 پست
تاتر
1 پست
سارتر
1 پست
iron3
1 پست
kim_ki_duk
1 پست
برسون
1 پست
موشت
1 پست