فلاش بک

میای ؟
_اوهوم
لباس گرم بپوش....
  _می خوام عکس بگیرم کولاک !توام دوربینتو ور دار
قند یادمون رفت...
_مییارم تو کفشاتو بپوش
بدو به شب نخوریم!
_اومدم
.
.
.
.
.
 بلوط ها را جلوی شومینه می گذارم به دود سفید میان انگشتانم نگاه می کنم...حلقه ی فیلم روی میز است...فردا چاپش می کنم...بعد همان جا توی عکاسی عکسها را نگاه می کنیم و می خندیم...تا خود خانه هی نگاهشان می کنیم و می خندیم...و شب تنها چای داریم برای خوردن...
عکسها را دور اتاق می چینیم و آنقدر نگاهشان می کنیم تا صبح شود...
بیدار که می شویم باز ساعت از 9 گذشته است و مثل همیشه باز دیرمان می شود...
..........یادت هست!؟

/ 0 نظر / 15 بازدید